Eigen Huis Bouwen Energieneutraal  thumbnail

Eigen Huis Bouwen Energieneutraal

Published Oct 09, 23
6 min read

U krijgt dan een hypotheek tegen een rente zoals genoemd in de offerte, maar u dient wel 2 maanden bereidstellingsprovisie te betalen. Deze is meestal 0,25% per maand over het hypotheekbedrag en geldt alleen in geval van gestegen rente."(Met dank aan Best Living NVM makelaars en financieel adviseurs.)De bijleenregeling geldt voor mensen die hun huis met winst verkopen en weer een ander huis kopen.

Met die overwaarde wordt dus de nieuwe hypotheekschuld verlaagd. Meestal wordt de overwaarde gebruikt om het overbruggingskrediet af te lossen. Als de overwaarde niet wordt gebruikt om de nieuwe hypotheek te verlagen, dan vervalt over dat deel (het bedrag van de overwaarde) van de nieuwe hypotheek het recht op fiscale rente-aftrek.

De "overwaarde" is te vergelijken met wat de Belastingdienst eigenwoningreserve noemt: de verkoopprijs -/- de eigenwoningschuld -/- de verkoopkosten. Verg. Stichting BKR houdt voor de geldverstrekkers vrijwel alle geldleningen, kredietlimieten (rood staan), creditcards, uitgestelde betalingen (kopen op afbetaling, koop nu betaal later) bij van Nederlanders. Wanneer iemand een achterstand heeft op de afbetaling van rente of aflossing van een lening bij een geldverstrekker (kredietverlener), dan kan een andere geldverstrekker om die reden afzien van het verstrekken van een nieuw krediet.

Het BKR kent een aantal coderingen:- A-codering. De A-codering bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) houdt in dat er een betalingsachterstand van een lening is van enkele maanden. (de "A" van Achterstandsmelding). "De kredietverstrekker meldt deze achterstand bij Stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld.

Als de achterstand is weggewerkt, wordt een extra code "H" toegevoegd (van Herstelmelding).- Codes 1 t/m 5. Naast deze coderingen zijn er nog 5 die met de manier te maken hebben waarop de betalingsachterstand is weggewerkt (Codes 1 t/m 5). - Met een A-codering kunt u geen hypotheek verkrijgen! - Het kan zelfs om zeer triviale, lummelige bedragen aan achterstand gaan waarop een geldverstrekker een lening of hypotheek kan af laten ketsen.- "De A wordt 5 jaar na het plaatsen van de H verwijderd." "De achterstandsmelding, de herstelmelding en de melding dat het krediet is be�indigd, blijven 5 jaar zichtbaar.

"Bloot-eigendom is een eigendom waarop vruchtgebruik rust. Vruchtgebruik betekent dat u voordeel geniet van iets waarvan u geen eigenaar bent.""Het recht van vruchtgebruik op een woning is het recht om te verblijven in een bepaalde woning zonder daarvan eigenaar te zijn."De bloot-eigenaar mag het bloot-eigendom verkopen, maar het vruchtgebruik blijft gehandhaafd! Dat betekent bijvoorbeeld dat u zo'n woning niet makkelijk kunt verkopen omdat de gebruiker het vruchtgebruik heeft en dus het recht die woning te blijven bewonen."De verdeling van bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren.

De boedelscheiding kan worden vastgelegd in een akte van scheiding en deling."Boeterente (oversluiten, vervroegd aflossen, fiscaal aftrekbaar, contante-waarde-berekening)Boeterente is het bedrag dat u aan de bank moet betalen bij:- het (vroegtijdig be�indigen van de rentevaste periode, zonder de woning te verkopen)- vervoegd aflossen boven wat toegestaan is. Oversluiten gebeurt meestal omdat de nieuwe rente (n� oversluiten) veel lager is dan de oude rente.

Vaak moeten ook nog administratiekosten worden betaald. Oversluiten lijkt ongunstig omdat het vaak om een groot bedrag gaat dat u wel moet hebben (anders moet u dat ook weer lenen), maar de boeterente is wel . Een ander voordeel van oversluiten van een hypotheek is dat u de (vaak 10 of 20 jaar vast).

000 euro- resterend hypotheekbedrag (vlak v��r oversluiten): 100. 000 euro- boetevrije deel is wat extra afgelost mag worden elk kalenderjaar; let op: er hoeft in dit geval niet extra afgelost te worden, maar dat bedrag is vrij van boeterente (10% van oorspronkelijke hypotheek): 20. 000 euro- rentepercentage oud (huidig) is 5% en nieuw is 2%, dus verschilpercentage is 3%- boeterente is 34 maanden * 3% * (resterende hoofdsom -/- boetevrije deel (100.

  1. euro) / 12 maanden = 34 * 0,03 * 80. 000 / 12 geeft een boeterente van 10. 200 euro- mogelijk is er nog een contante-waarde-bepaling van dit bedrag (a. d.h. v. het verwachte inflatiepercentage), omdat de rente in ��n keer wordt betaald en niet uitgesmeerd over die 34 maanden: stel inflatie is 1%, dan is de contante waarde bij 34 maanden (ofwel 34/12e jaar) is 10.

916 euro.Boetevrije aflossing (extra aflossen)Met extra aflossingen kan het resterende bedrag aan lening sneller verlaagd worden. Tot een bepaald percentage is extra aflossen boetevrij. Wanneer men te veel extra aflost op de hypotheek, kan de geldverstrekker hiervoor een boete opleggen. Meestal mag per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag (de oorspronkelijke hoofdsom) boetevrij worden afgelost.

Bedrijfs Onroerend Goed (correcte spelling bedrijfsonroerendgoed), zie eventueel .Borgstelling (borgsteller)Bij borgstelling verklaart een ander dan de koper en de geldverstrekker (bank) dat hij (die ander) bereid is voor (een deel van) de lening borg te staan. Gevolg is dat de geldverstrekker zowel koper als borgsteller hoofdelijk aansprakelijk stelt: als de koper zijn betaalverplichtingen niet nakomt, kan de bank betaling van de borgsteller eisen.

De verbouwing wordt uit dit depot betaald: elke nota van de aannemer wordt vanuit het depot betaald. Over het bedrag in depot wordt rente aan u vergoed, die fiscaal in mindering gebracht moet worden op de betaalde rente.- Het bouwdepot is een rekening(depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van de aanschaf van een nieuw te bouwen woning worden gestort.

De grond en de reeds vervallen termijn worden op dat moment direct uitbetaald. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen. De hypotheekrente die over het uitbetaalde bedrag is verschuldigd kan meegefinancierd worden in het bouwdepot waardoor er tijdens de bouw nog geen hypotheeklasten betaald hoeven te worden tot aan de oplevering.

Zie eventueel verder bij . bouwkundig rapport, aankoopkeuring)V��r aankoop van vooral een bestaand pand is het wenselijk een bouwkundige keuring uit te laten voeren: degene die keurt (een bouwkundige waarschijnlijk) loopt het pand na om te onderzoeken of er problemen zijn met de constructie van het huis (bouwkundige gebreken of achterstallig onderhoud waardoor de koper meteen al voor forse kosten zal komen te staan).

d. De keuring gebeurt meestal op het oog, er wordt dus meestal niet geprikt, gekrast of gesloopt. Het bouwkundige rapport geeft aan:- wat niet bekeken kon worden- benoemen van de technische toestand en gebreken- of er specialistisch onderzoek nodig is naar houtworm o. d.- een kostenschatting van achterstallig onderhoud- een kostenschatting van te verwachten.

De kosten van de bouwtechnische keuring zijn ca. 300 euro. De bouwrente omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning moet betalen aan de aannemer (bouwer) voor voorgeschoten kosten (grond en eventueel al vervallen bouwtermijnen). Na het passeren van de hypotheek bij de notaris wordt de aannemer betaald voor grond en vervallen termijnen en is de rente aan de geldverstrekker (hypotheekverstrekker) verschuldigd.

"Als de koop/aannemingsovereenkomst ondertekend wordt op het moment dat de grond en eventueel de vervallen bouwtermijnen reeds rentedragend zijn, zal de koop/aanneemsom met een bedrag aan bouwrente worden verhoogd en vormt dit een onderdeel van de totale koopsom. Nadat de koop/aannemingsovereenkomst is getekend tot aan het moment van passering van de hypotheekakte dient eveneens bouwrente vergoed te worden aan de verkoper.

Latest Posts

Gewapende Welfsels - Multidal

Published Apr 01, 24
5 min read

Pauli Beton

Published Mar 19, 24
8 min read